Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Политические науки
Политические проблемы международных систем и глобального развития

Содержание текущего раздела:
"Тайванська проблема" в системі міжнародних відносин Азіатсько-Тихоокеанського регіону 2002

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / О.В. Шевчук; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблему трансформації дипломатичного статусу Тайваню. Розкрито фактори, що визначали зміну балансу сил у стратегічному трикутнику США - КНР - Тайвань. Досліджено вплив динаміки геополітичної ситуації на реалізацію основних вимірів національної безпеки Сполучених Штатів Америки та Радянського Союзу у Азіатсько - Тихоокеанському регіоні (АТР). На підставі опрацьованих матеріалів спрогнозовано перспективи взаємовідносин України з тайванською адміністрацією. Запропоновано практичні рекомендації щодо ефективного здійснення зовнішньополітичного курсу України у АТР та адаптації його з особливостями політичної ситуації навколо проблеми возз'єднання Тайваню з материковим Китаєм.

Американський чинник в процесі інформаційної глобалізації 2004

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / К.О. Данилішина; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2004. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розкрито суть поняття інформаційного імперіалізму, який має свої витоки з класичного імперіалізму. Відзначено, що під час "холодної" війни є неможливим ведення воєн у класичному розумінні, тому імперіалізм трансформувався в "інформаційний", а за умов однополюсного світу набув суттєвого доповнення як "американський інформаційний імперіалізм". Базуючись на цивілізаційному системному методі досліджено політику США XX ст. і показано, що відмова від доктрини ізоляціонізму й активне входження в систему міжнародних відносин за умов економічного домінування у світі сприяло відкритості американського суспільства до нових цивілізаційних викликів, забезпечило США провідні позиції у процесах глобалізації, що надає переваги у використанні повною мірою позитивних рис цих процесів і займати передові рубежі у подальшому їх розвитку. Доведено залежність між одноосібним пануванням США у сучасній системі міжнародних відносин і контролем цієї країни над всіма складовими світових інформаційних потоків та досліджено новий ефект цього явища у світі, який полягає в інформаційному домінуванні США, що завершує та доповнює економічну і політичну зверхність, без яких в епоху глобалізації є неможливим закріпити та зберегти статус єдиного світового лідера.

Безпекова політика Франції в контексті сучасних європейських геополітичних трансформувань 2002

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / О.О. Мітрофанова; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено процес еволюціонування французьких зовнішньополітичних імператив щодо конструювання нової моделі європейської безпеки, реформування вже існуючих інститутів безпеки за умов глобальних трансформацій усієї системи міжнародних відносин. Розглянуто взаємодію механізмів практичного втілення політичних імператив офіційного Парижа з імперативами США, Росії, Великої Британії, Німеччини. Проаналізовано причини специфічних підходів цих держав та досвід досягнення компромісів. Досліджено становлення та еволюцію стратегічного курсу Франції щодо незалежної України в контексті трансформації системи європейської безпеки. Зроблено висновок, що Франція є не лише ініціатором, а й своєрідним рушієм реалізації ідеї автономізації Європи в царині безпеки та оборони. Візначено, що інститути системи європейської безпеки є механізмами реалізації стратегічної мети Франції.

Близькосхідна політика Ізраїлю в контексті стратегії розвитку ізраїльського суспільства 2003

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Є.М. Федченко; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто процес та умови становлення і розвитку регіональної політики Ізраїлю, в першу чергу щодо палестинців, визначено її суть, спрямованість, теоретичні засади, основні доктрини та механізми її реалізації в історичній ретроспективі. Цей процес висвітлено за умов постійних трансформацій в Ізраїлі, на Близькому Сході та у світовій системі в цілому, що перейшла від біполярного протистояння до пост-біполярного стану. Визначено характер та природу змін у сприйнятті імперативів близькосхідної політики в Ізраїлі під впливом внутрішньорегіональних чинників (змін у вибудові стратегії розвитку ізраїльського суспільства - від заснування держави Ізраїль на основі сіонізму як панівної ідеології до сучасності) та зовнішніх чинників. Досліджено ступінь залежності основних прерогативів ізраїльської політики щодо свого оточення від контексту та еволюції позарегіональних інтересів на Близькому Сході, зокрема американських, появи нових глобальних викликів, що постали перед людством, а саме розгортання глобальної антитерористичної кампанії після 11 вересня 2001 р.

Великобританія в європейських інтеграційних процесах 2004

Источник: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.04 / В.Ю. Крушинський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 32 с. — укp.

Аннотация: Уперше у вітчизняній політичній науці комплексно досліджено характер і напрями еволюції позиції Великобританії щодо європейської інтеграції протягом 1970 рр. - початку XXI ст., проаналізовано принципи формування та з'ясовано засоби реалізації політики цієї країни в європейських інтеграційних інституціях. Запропоновано концепцію співвідношення національного та наднаціонального, зокрема, на прикладі політики Великобританії щодо європейських інтеграційних процесів, наведено практичні рекомендації стосовно формування та реалізації європейської політики України. Визначено шляхи теоретичного та концептуального аналізу проблеми формування та розвитку політики Великобританії щодо європейської інтеграції, вдосконалено категоріально-понятійний апарат дослідженої проблеми. Значну увагу приділено аналізу процесу прийняття та імплементації політичних рішень урядами країни стосовно європейських інтеграційних структур.

Геополітичні пріоритети України в сучасному світі 2002

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Ю.І. Шмаленко; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проведено комплексний аналіз змісту, закономірностей, тенденцій, особливостей національних інтересів і геополітичних пріоритетів України стосовно світових сил і регіональних особливостей власної геополітичної стратегії. Досліджено особливості формування української геополітики та визначено місце України у сучасній геополітичній ситуації. Акцентовано увагу на з'ясуванні базових національних інтересів, геополітичних пріоритетів і стратегічних завдань зовнішньополітичного курсу нашої держави. Різнобічно обгрунтовано позитивні та негативні фактори, що впливають на українсько-російські міждержавні відносини. Показано перспективи розвитку зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних зв'язків між Україною та Росією. Виділено пріоритети геополітичної стратегії України стосовно її інтеграції в Європейських Союз, інші євроатлантичні структури.

Геостратегія США в процесі становлення глобальної держави 2001

Источник: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.04 / С.В. Юрченко; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2001. — 36 с. — укp.

Аннотация: Уперше у вітчизняній політичній науці комплексно досліджено геостратегію США в 1940 - 60-ті рр., коли країна, вийшла на міжнародну арену як світова держава, стала одним з центрів біполярного світу, єдиною глобальною державою. Акцентовано увагу на геостратегічних імперативах американської зовнішньополітичної традиції, співвідношеннях геополітичної та ідеологічної складових зовнішньополітичного курсу, механізмах формування та реалізації геостратегії за умов трансформації міжнародної системи від багатополярної до біполярної та багатополюсної структури світу. Розкрито специфіку переходу США від "континенталізму" до "глобалізму", курс на зміцнення позицій щодо периферії Євразії та дроблення євразійського простору - найважливіший імператив американської геостратегії. Запропоновано періодизацію розвитку американської геостратегії. Викладено концепцію еволюції антигітлерівської коаліції. Розглянуто взаємодію США і СРСР у період "холодної війни" з позицій системи "конфлікт - співробітництво"; модель американського світового лідерства, що сформувалася на рубежі 1960-х р. Висвітлено принципи адаптації США до умов багатополярного світу.

Глобалізація і проблема відсталості у постбіполярному світі 2001

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Абдульдін Бассам Саїд; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання наукової та практичної проблеми взаємозв'язку та взаємовпливів політичної глобалізації та соціально-економічної відсталості національних держав і суспільств. Вперше в українській політичній науці здійснено цілісну наукову спробу переосмислення витоків, причин і суті новітніх конфліктних ситуацій на глобальному, регіональному та національному рівнях. Доведено, що колишнє системне протистояння соціалізму і капіталізму, Сходу і Заходу замінюється на конфлікт між бідною та багатою частинами національних та інтегрованих учасників міжнародних відносин, умовно названими Півднем і Північчю. Проведено систематизацію існуючих концепцій та дефініцій глобалізації та бідності, на підставі чого розроблено концепцію та дефініції. Охарактеризовано концепцію відносності політичної глобалізації на її сучасному етапі з акцентом на висновку про те, що штучна де-факто відторгненість багатьох держав від розробки і прийняття фундаментальних політичних рішень міжнародних, зокрема, економічних організацій створює нові джерела конфліктності. Зроблено прогноз основних форм глобальної конфліктності у ХХІ ст.та подано пропозиції щодо їх запобігання та усунення.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net