Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Политические науки
Этнополитология и этногосударствоведение

Содержание текущего раздела:
Державна етнокультурна політика в Україні на сучасному етапі: механізми формування і реалізації 2005

Источник: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.05 / А.О. Леонова; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2005. — 36 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано роль етнокультурного фактора на сучасному етапі розвитку українського суспільства. Розроблено теоретичну модель комплексного механізму формування та реалізації державної етнокультурної політики та визначено шляхи його оптимізації. Обгрунтовано основні параметри цієї політики. Запропонована модель передбачає здійснення вибору принципово нових підходів до регулювання ектнокультурних процесів на підставі узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду, провадження сучасних технологій державного та громадського сприяння етнокультурному розвиткові суспільства.

Діяльність єврейських партій та об'єднань у розбудові національного життя в Україні (1917 - 1925) 2000

Источник: Автореф. дис...канд. політ. наук: 23.00.05 / О.Я. Найман; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — К., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано процеси утворення та діяльності єврейських організацій у Російській імперії, Українській Народній Республіці та радянській Україні. Розглянуто широке коло проблем щодо відношень єврейських партій з Центральною Радою та Директорією, а також показано наслідки більшовицької політики в єврейському питанні в першій половині 1920-х років. Підкреслено, що лише демократична правова держава здатна створити сприятливі умови для задоволення культурно-національних потреб громадян країни та забезпечити їх рівність. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази національних меншин, а також поглиблення українсько-єврейської співпраці.

Етнонаціональна ідентичність в контексті формування української нації 1999

Источник: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.05 / М.І. Обушний; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — К., 1999. — 34 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена дослідженню теоретико-практичних проблем етнонаціональної ідентифікації людини на шляху до її національного самоутвердження. З'ясовано зміст і структуру етнонаціональної ідентичності, визначено її місце і роль у сучасних етнополітичних процесах України. Доведено, що етнонаціональна ідентичність - необхідна умова поглиблення процесу націотворення, міжнаціональної злагоди і безпеки народів.

Етнонаціональний вимір самовизначення соціального суб'єкта (теоретико-методологічний аналіз) 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.05 / С.Ю. Римаренко; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — К., 2002. — 38 с. — укp.

Аннотация: Розроблено концепцію етнонаціонального самовизначення соціального суб'єкта. Розглянуто самовизначення як цілісність людини (особистості), сконсолідованість нації - етноспільноти. Виявлено закономірності процесу самовизначення особи, нації та держави, внутрішні взаємозв'язки, основні пріоритети, форми та рівні етнонаціонального самовираження. Обгрунтовано підхід до національного самовизначення як певної якості самостійного етносоціального організму, що відображає свою суверенізованість і самосуверенізованість. Розкрито оптимальні співвідношення прав людини та нації, індивідуальних і колективних прав. Запропоновано шляхи вдосконалення державної етнонаціональної політики в Україні.

Етнічна та національна ідентичність сучасної української молоді 2002

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.05 / І.Ю. Вільчинська; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано поняття й особливості прояву в свідомості сучасної української молоді феноменів етнічної та національної ідентичності. Дані поняття розглянуто в контексті демократизації українського суспільства, етнонаціонального відродження, формування нових соціокультурних реалій наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. На підставі аналізу результатів соціологічних досліджень виокремлено основні проблеми становлення етнічної та національної ідентичності української молоді. З'ясовано напрями формування нової парадигми її життєвих орієнтацій і ціннісних настанов. Визначено роль студентства у процесі набуття етнонаціональної ідентичності. Запропоновано шляхи вдосконалення державної молодіжної політики та її гармонізації з етнонаціональною політикою в Україні.

Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт 2005

Источник: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.05 / В.О. Котигоренко; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2005. — 39 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати досліджень етнічних протиріч і конфліктів в Україні, природа, зміст та динаміка яких зумовлені спадщиною комуністичної системи, специфікою розвитку етнодемографічної та етносоціальної структури українского суспільства, особливостями вітчизняної економіки і політики, культури та суспільної свідомості й психології, геополітичних і цивілізаційних викликів сучасності, активізацією енічних спільнот у демонструванні та обстоюванні своїх інтересів у процесі та після здобуття Україною незалежності. Обгрунтовано теоретико-методологічні засади даного дослідження, сформульовано рекомендації щодо шляхів і механізмів розв'язання етнічних протиріч, запобігання їх переростанню у відкриті конфлікти та врегулювання конфліктних ситуацій.

Національний менталітет як об'єкт етнополітологічного аналізу 2002

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.05 / І.М. Патлах; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2002. — 16 с. — укp.

Аннотация: Подано теоретико-концептуальну парадигму національного менталітету, розглянуто позитивістський та антипозитивістський дискурси національного менталітету в контексті сучасних політологічних досліджень. На підставі порівняльно-політологічного аналізу методологічних підходів до вивчення національного менталітету зроблено висновки щодо міждисциплінарного характеру даного феномена, наголошено на необхідності комплексного використання специфічних методів і концепцій різних наук. Показано, що національний менталітет як психічне утворення містить у собі весь комплекс модифікацій людської психіки. Обговорено форми та засоби передачі ментального змісту та виділено структурні рівні національного менталітету: психоенергетичне поле, архетип, настанова, стереотип. Виявлено комбінацію характерних ознак українського етносу, які визначають психологічні риси - амбівалентність (антиномія належного та сущого), емоційність і кордоцентризм, індивідуалізм та інтроверсність. Відзначено, що адекватний аналіз національного менталітету дає можливість наукового обгрунтування найбільш результативних засобів управління соціальними верствами перехідного українського суспільства.

Політизація російської етнічності в Україні (1991 - 2002 рр.) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.05 / В.М. Нагірний; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Уперше проаналізовано роль, яку відіграють у процесі політизації російської етнічності специфіка етнічної психології та особливості світоглядних орієнтацій росіян України. З'ясовано географію російських політичних і національно-культурних організацій, їх політичні домагання. Установлено політичну програму російського націоналізму в Україні та визначено її місце в українському політикумі, в боротьбі за голоси виборців під час передвиборних кампаній. Зазначено, що реалізація політичної програми українського націоналізму - створення держави - активізувала процеси політизації інших етнічностей України, в першу чергу - російської. Досліджено проблеми, пов'язані з визначенням позиції України щодо інтеграційних процесів на пострадянському просторі, впершу чергу, з Росією, статусу російської мови, національного статусу росіян в Україні, які стали постійним елементом внутрішньополітичного дискурсу. Показано, що за роки незалежності в Україні виникла велика кількість національно-культурних та громадсько-політичних організацій російської меншини; у їх ідеології та діяльності поруч з національно-культурними мотивами, які стали превалюючими, присутній політичний компонент. Відзначено, що характерною ознакою останніх років стало постійне зростання значення саме політичних вимог у розгортанні російського руху в Україні та формування структурованих політичних сил.


[0] [1] [2]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net