Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Культурология
Олимпийский и профессиональный спорт

Содержание текущего раздела:
Адаптація серцево-судинної системи кваліфікованих спортсменок у синхронному плаванні протягом річного циклу підготовки 2003

Источник: Автореф. дис. канд. з фіз. виховання та спорту: 24.00.01 / О.В. Майданюк; Держ. НДІ фіз. культури і спорту {Київ}. — К., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено адаптаційні зрушення системної та периферичної гемодинаміки спортсменок різного віку та спортивної кваліфікації в різні періоди підготовки. Встановлено, що заняття синхронним плаванням супроводжуються значними адаптаційними змінами системної та регіонарної гемодинаміки; характер та спрямованість виявлених адаптаційних зрушень відрізняються у спортсменок різного віку та спортивної кваліфікації. Визначено, що від підготовчого до змагального періоду у спортсменок, що брали участь у дослідженні, відбувається збільшення УІ, СІ, W, зменшення ЗПОС, а також збільшення наповнення судин великих півкуль головного мозку артеріальною кров'ю, зменшення асиметрії парних гемодинамічних показників, тонусу артеріол та венул, що свідчить про збільшення функціональних резервів та адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи спортсменок.

Базова технічна підготовка гімнастів на перекладині 2002

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / Р.І. Райтер; Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Узагальнено та проаналізовано досвід теорії та практики юнацького спорту з питань підвищення ефективності процесу навчання та вдосконалення техніки сучасних складних махових вправ на перекладині. Шляхом біохімічного та системно-структурного аналізу кіноматеріалів махових вправ на перекладині досліджено їх розповсюджені форми та з'ясовано раціональні варіанти. Розкрито основні механізми згинально-розгинальних рухів у плечових і кульшових суглобах і виявлено їх оптимальні варіанти. Визначено універсально-видові та індивідуально-видові локальні компоненти махових вправ, які складають базову технічну підготовку гімнастів на перекладині. Розроблено та обгрунтовано методику навчання маховим вправам, сконструйовано тренажерні пристрої, підібрано комплекс спеціальних підготовчих вправ для правильного формування рухових навичок і прискорення процесу оволодіння базовими вправами.

Біомеханічна корекція швидкісно-силової підготовленості волейболістів високої кваліфікації у передзмагальний період 2005

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / С.В. Гаркуша; Харк. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2005. — 24 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання удосконалення навчально-тренувального процесу підготовки волейболістів високої кваліфікації. На підставі дослідження особливостей моторики даної категорії спортсменів вперше визначено кількісні характеристики основних системотвірних елементів кінематичної структури техніки рухових дій. Встановлено їх взаємодію з іншими елементами техніки в системі змагань сучасного волейболу. Визначено кількісні харктеристики біодинамічної структури базових технічних елементів та одержано дані про участь основних скелетних м'язів спортсменів у процесі розв'язання рухових задач силового характеру за умов активної взаємодії з опорою під час виконання основних технічних дій. Під час проведення дослідження використано методику спеціальної силової підготовки волейболістів, яка грунтується на застосуванні в тренувальному процесі спортсменів фізичних вправ, що моделюють умови гіпергравітаційного навантаження й експериментально доведено її ефективність.

Вдосконалення техніки виконання стрибків у довжину на основі моделі "подвійного відштовхування" 2002

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / Ян Цзінь Тянь; Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2002. — 16 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано біокінематичні принципи побудови стрибків у довжину з розбігу. Наведено характеристику трьох моделей техніки стрибків: бігової, силової, подвійного відштовхування. Висвітлено взаємозв'язок між біокінематичними параметрами руху спортсменів і змагальним результатом. Побудовано математичну модель стрибка в довжину та на її основі розроблено спеціальні номограми, що відтворюють зв'язок між кутом руху, швидкістю розбігу та дальністю стрибка. Виокремлено кореляційні залежності між дальністю стрибка та біокінематичними параметрами, що є визначальними для заключної частини розбігу. Доведено, що техніка виконання стрибків у довжину у чоловіків і жінок, з урахуванням подібності біомеханіки побудови змагальної вправи, грунтується на різних системоутворювальних чинниках.

Вдосконалення швидкісно-силових якостей в ударних прийомах кікбоксерів на етапі попередньої базової підготовки 2001

Источник: Автореф. дис... канд. фіз. наук: 24.00.01 / М.О. Яремко; Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Львів, 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вивчено арсенал ударних прийомів, які застосовуються у змагальних поєдинках кікбоксерів. Визначено види ударних прийомів (поодиноких ударів руками і ногами та сполучень ударів), які частіше застосовуються у змагальних поєдинках кікбоксерів. Досліджено силові та часові показники цих ударних прийомів під час настанов "швидко" та "сильно" у кваліфікованих спортсменів та у кікбоксерів масових розрядів. Проаналізовано структуру статистичних взаємозв'язків між силовими та часовими показниками ударних прийомів у ході настанов "швидко" та "сильно". На підставі результатів досліджень розроблено методику вдосконалення швидкісно-силових якостей в ударних прийомах кікбоксерів. Експериментально доведено ефективність застосування запропонованої методики на етапі попередньої базової підготовки кікбоксерів масових розрядів.

Висвітлення спорту в періодичній пресі України (2000 - 2002 рр.) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / М.С. Дерепа; Держ. НДІ фіз. культури і спорту. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто періодичну пресу України щодо висвітлення спорту зокрема, характерні особливості, зміст, тематичну спрямованість, внутрішню структуру, рубрикацію, жанрову структуру, авторський склад, найбільш популярні в Україні види спорту, актуальні проблеми, підготовку, а також проведення та підбивання підсумків Олімпійських ігор. Вивчено інтереси, інформаційні потреби, уподобання читацької аудиторії української преси щодо висвітлення подій у спорті, визначено напрями удосконалення останнього в пресі України.

Основні тенденції комерціалізації сучасного олімпійського спорту 1999

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / Зайдіє Мухаммад; Національний ун-т фізичного виховання і спорту України. — К., 1999.

Аннотация:

Психологічні зміни особистості яхтсмена у процесі спортивної діяльності під впливом психотравмуючих факторів 2003

Источник: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / У.В. Корнійко; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2003. — 21 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено питання стосовно характеру психологічних змін особливості спортсменів під впливом психотравмувальних ситуацій (ПТРС), наявних у тренувальній та змагальній діяльності. Систематизовано психотравмувальні фактори спортивної діяльності, вплив яких призводить до змін якостей особливості спортсменів. Встановлено, що виникнення ПТРС у процесі спортивної діяльності зумовлюють зовнішні, об'єктивні, внутрішні та суб'єктивні критерії (особистісні якості). Виявлено психологічні якості, які детермінують чутливість щодо впливу ПТРС. На підставі результатів аналізу рівня спортивної майстерності, вираженості якостей, що визначають чутливість щодо впливу ПТРС та оцінки сили психотравмувального впливу виділено підгрупи спортсменів, які відрізняються за характером переживання травмувальних ситуацій та особливостями змін якостей особистості. Зазначено, що дані результати дозволили обгрунтувати особливості змісту психологічного супроводу тренувальної та змагальної діяльності яхтсменів високої кваліфікації.


[0] [1]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net