Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Науки о земле
Теория и история государственного управления

Содержание текущего раздела:
Взаємодія жіночих громадських організацій з органами державної влади як фактор здійснення гендерної політики в Україні 2006

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Н.П. Ковалішина; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Здійснено науково-практичний аналіз взаємодії жіночих громадських організацій з органами державної влади у процесі забезпечення ефективності реалізації гендерної політики в Україні на сучасному етапі її державотворення. З застосуванням комплексного підходу розкрито особливості та запропоновано періодизацію становлення та розвитку жіночого руху в Україні. Концептуально виокремлено й проаналізовано основні моделі діяльності сучасних жіночих громадських організацій в Україні. Виявлено чинники розвитку жіночого руху в регіонах нашої країни, визначено його вплив на демократизацію гендерної політики на місцевому рівні влади, а також вплив міжнародних організацій-партнерів на активізацію ролі жінок в управлінні суспільними процесами. Вивчено особливості гендерного підходу до формування державної політики Канади як необхідної умови забезпечення її соціально-політичного розвитку, специфіку управлінської діяльності даних організацій щодо забезпечення гендерного балансу в США. Удосконалено механізми взаємодії держави і громадських жіночих організацій щодо формування й оптимізації політики гендерного паритету. Запропоновано шляхи оптимізації внеску жіночого громадського руху до процесів формування громадянського суспільства в Україні. Визначено засоби впливу зазначених організацій та держави на зміну гендерних стереотипів у сучасному українському суспільстві.

Громадський рух як чинник формування громадянського суспільства в Україні (державно-управлінський аспект) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / О.Я. Хуснутдінов; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Докладно проаналізовано історичні аспекти розвитку громадського руху, а також розглянуто його суть, зміст і структуру. Досліджено взаємодію між державою та громадським рухом у процесі формування громадянського суспільства, законодавче забезпечення даного руху в Україні, сучасний стан розвитку його інфраструктури. З'ясовано, що роль державного керування стосовно громадського руху виявляється у двох основних аспектах: в організаційно-правовому забезпеченні розвитку громадських організацій, у створенні системи співробітництва та партнерства між органами державної влади, місцевого самоврядування та даними організаціями. Стверджено, що свою суспільно-політичну функцію громадські рухи можуть виконувати лише за наявності розвинутої суспільно-політичної свідомості, дієвого законодавства й неухильного його дотримання всіма громадянами й посадовими особами.

Державна політика у сфері культури: сутність та особливості реалізації в сучасних умовах 2003

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / В.В. Карлова; Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено основні тенденції розвитку сучасної соціокультурної ситуації в українському суспільстві, розкрито суперечності здійснення державної політики у сфері культури, а також виявлено проблеми функціонування даної сфери. Розроблено пропозиції та практичні рекомендації щодо оптимізації сучасної державної політики у сфері культури. Удосконалено методологію розробки та реалізації програм культурного розвитку та доведено доцільність впровадження у практику державного управління програмно-цільового підходу як ефективного механізму здійснення державної політики у сфері культури, який уможливлює застосування оптимальних форм і методів управлінської діяльності за умов обмеженості ресурсів. Запропоновано напрямки реформування державного управління у даній сфері за умов проведення адміністративної реформи в Україні: децентралізації та демократизації управління, впровадження державно-громадської моделі управління, яка грунтується на принципах співпраці, партнерської взаємодії державних структур і громадськості на всіх рівнях управління, відповідає специфіці культурної сфери та є оптимальною за умов становлення громадянського суспільства в Україні.

Державна політика: аналіз і впровадження в Україні 2004

Источник: Автореф. дис... д-ра наук. з держ. управління: 25.00.01 / В.В. Тертичка; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2004. — 36 с. — укp.

Аннотация: Систематизовано наукову парадигму аналізу державної політики, обгрунтовано доцільність виділення її до окремого, перспективного напряму наукового дослідження. Розкрито зміст, принципи й методологію аналізу державної політики в Україні. Розглянуто її змістові та структурно-функціональні особливості у контексті загального процесу аналізу, що містить основні його елементи й етапи, а також принципи та схеми класифікації аналізу за основними напрямами державної політики. Систематизовано й охарактеризовано систему державного керування як владного механізму втілення політики в життя, висвітлено інструменти, що є специфічними засобами її впровадження. Проаналізовано соціально-економічне та політичне оцінювання державної політики.

Державна політика: теоретико-методологічні засади дослідження процесу формування та здійснення 2000

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / О.О. Кучеренко; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто актуальні теоретичні й методологічні проблеми аналізу державної політики, обгрунтовано комплексну наукову програму реформування українського суспільства. Висвітлено різноманітні концептуальні підходи щодо розуміння сутності та умов формування й ефективного здійснення державної політики. Досліджено засади державної стратегії на реформаційному етапі розвитку України. Визначено змістові, структурні й функціональні особливості державної політики, що має базуватись на імперативах і закономірностях системної трансформації суспільства. Доведено необхідність розробки методик планування та здійснення соціально важливих акцій державної політики, зокрема, у формах солідарного співробітництва структур різних гілок влади між собою та з громадсько-політичними об'єднаннями, засобами масової інформації, іншими самодіяльними соціальними групами.

Державне регулювання діяльності українських миротворчих контингентів: генезис та тенденції розвитку 2006

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / О.М. Мельник; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено генезу та тенденції розвитку державного регулювання діяльності українських миротворчих контингентів (ДРДУМК) за умов євроатлантичної інтеграції. Запропоновано підходи до оптимізації ДРДУМК, визначено основні тенденції та закономірності розвитку даного процесу у Збройних Силах України. Виконано аналіз становлення та розвитку міжнародного гуманітарного права (МГП) в історії Росії, СРСР і незалежної України, наведено основні методологічні підходи до запровадження МГП у ЗС України. Розкрито засади оптимізації ДРДУМК, що спрямовані на підвищення ефективності та результативності управлінської діяльності органів виконавчої влади.

Державне управління в системі владно-партійної взаємодії 2002

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / В.В. Баштанник; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості діяльності органів влади з урахуванням політико-партійного впливу в період 1991 - 2001 рр. Проаналізовано стан наукової розробки теми, уточнено зміст категорій і понять, що складають основи державного управління в системі владно-партійної взаємодії. Узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід організації державного управління. Охарактеризовано стан владно-партійної взаємодії під час виборчих процесів. Обгрунтовано необхідниість підвищення ефективності діяльності управлінських структур регіонального рівня в контексті демократизації суспільних відносин в Україні. Запропоновано шляхи впровадження громадських інститутів у систему владно-партійної взаємодії на регіональному рівні.

Державне управління охороною здоров'я в Україні: генезис та тенденції розвитку 2003

Источник: Автореф. дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.01 / Я.Ф. Радиш; Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 35 с. — укp.

Аннотация: Проведено системний концептуально-цілісний аналіз генезису державного управління охороною здоров'я України як соціального феномену. Розкрито суть понять "державна система охорони здоров'я", "міжвідомчі державно-управлінські відносини в галузі охорони здоров'я" та уточнено тлумачення дефініцій "державна політика України в галузі охорони здоров'я" та "єдиний медичний простір України". Удосконалено принципи та критерії об'єктивних і суб'єктивних чинників та способів добору управлінських кадрів для охорони здоров'я України, визначено алгоритм їх підготовки. Охарактеризовано організаційно-правові та економічні засади формування єдиного медичного простору України та сформульовано концепцію подолання організаційної роз'єднаності між складовими (компонентами) даної складної соціальної системи, основними механізмами якої є створення в складі Міністерства охорони здоров'я України (Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій) спеціальної організаційно-штатної структури з координації діяльності всіх компонентів (підсистем) єдиного медичного простору та врегулювання міжвідомчих державно-управлінських відносин у галузі охорони здров'я на підставі досконалої нормативно-правової бази.


[0] [1] [2] [3]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net