Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Науки о земле
Механизмы государственного управления

Содержание текущего раздела:
Взаємозв'язок державного регулювання та механізмів самоорганізації в управлінні вищою освітою 2003

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Н.М. Колісніченко; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено філософсько-теоретичний аналіз взаємозв'язку державного регулювання та механізмів самоорганізації в управлінні вищою освітою, обгрунтовано оптимальне співвідношення на центральному, регіональному та інституційному рівнях. Базуючись на системному підході, з використанням його синергічного ядра переосмислено методологічну проблематику розвитку відкритої системи вищої освіти, розроблено концептуальні засади впровадження реформаційних процесів в управлінні нею. Узагальнено існуючі підходи та результати дослідження з даної тематики. Виявлено методологічно-теоретичні та прикладні її аспекти, розроблено практичні рекомендації щодо оптимізації управління вищою освітою в Україні.

Державна політика екологічного розвитку економіки в трансформаційний період 2005

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / П.І. Гаман; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розвинуто теоретико-методологічні та прикладні засади формування державної політики екологічного розвитку економіки. Удосконалено досвід розвинених країн світу з ринковою економікою. З'ясовано особливості транзитивного етапу розвитку економіки України. Проаналізовано екологічний стан одного з регіонів України та визначено пріоритети регіональної екологічної політики держави. Систематизовано форми та методи процесу природокористування в Україні. Наведено рекомендації щодо удосконалення екологічного моніторингу, механізмів реалізації регіональної та державної політики з питань природокористування у контексті взаємозв'язку заходів економічного розвитку та екологічної безпеки.

Державна політика забезпечення продуктивної зайнятості населення регіону шляхом розвитку підприємництва 2004

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В.Л. Міненко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Поглиблено методологію дослідження формування продуктивної зайнятості за ринкових умов, обгрунтовано її критеріальні ознаки. Узагальнено теоретико-методологічні засади державної політики забезпечення продуктивної зайнятості, з'ясовано її змістовні характеристики, визначено суб'єкт і об'єкт, принципи, форми та методи реалізації. Удосконалено методичні засади оцінки результативності регулювання державними органами виконавчої влади регіону використання людського потенціалу й обгрунтовано концептуальні напрями трансформації діяльності регіональних владних структур, які передбачають розширення сфери продуктивної зайнятості населення, активізацію підприємництва та зорієнтовані на високий рівень конкурентоспроможності економічно активного населення на ринку праці України. Запропоновано модельну структуру регіональної програми та розроблено Концепцію державної політики забезпечення продуктивної зайнятості в Україні, обгрунтовано стратегічні напрями її реалізації.

Державна політика залучення інвестицій у вугільну промисловість України 2004

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / О.О. Підгайна; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання підвищення ефективності залучення інвестицій у вуглевидобувну галузь промисловості України з метою виведення її з кризового стану та перетворення у рентабельне виробництво. Проведено аналіз динаміки і структури інвестицій, вкладених у вугільну промисловість України, охарактеризовано їх сучасний стан в економіці країни та методи державного регулювання інвестиційного процесу. Досліджено теоретичні аспекти інвестування за умов ринкової економіки та основні напрями удосконалення його управлінням. На основі комп'ютерних програм для прийняття оптимальних рішень проаналізовано суперечливі ситуації щодо вибору інвестиційного проекту і перспектив виведення з кризового стану вуглевидобувної промисловості України. На підставі використання програми "Прорив" під час оцінки ефективності різних інвестиційних проектів для умов вугільної промисловості України встановлено, що на найближчі три роки кращим є бізнес-проект, запропонований фірмою Enterprise (Англія).

Державна промислова політика в умовах структурної трансформації економіки України 2005

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В.Г. Горник; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методологічні засади формування в Україні дієвих механізмів державної промислової політики за умов трансформаційної економіки, визначено методи та форми її практичної реалізації. Опрацьовано стратегію інноваційного розвитку національної промисловості. Обгрунтовано необхідність створення кептивних і напівкептивних фондів інноваційних розробок для використання у системі внутрішнього фінансування виробників продукції. Визначено напрями державної промислової політики у сфері інноваційної діяльності. Удосконалено систему державного фінансування визначених урядом стратегічних інноваційних проектів, а також форм створення кластерної побудови інноваційно-інвестиційної діяльності. Запропоновано теоретичне узагальнення промислової як складової економічної політики держави, яка є сукупністю узгоджених заходів, призначених для здійснення якісних та кількісних структурних, інноваційних, інвестиційних перетворень реального сектору економіки з метою стимулювання економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг на ринках, а також зміцнення національної економічної безпеки. Обгрунтовано необхідність переходу системи стандартизації та уніфікації інноваційних розробок на засадах міжнародних CALS-технологій.

Державне регулювання банківської системи України 2003

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Л.О. Донченко; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Надано оцінку державного регулювання банківської системи за умов трансформації української економіки. Обгрунтовано необхідність переходу від регулювання банківської системи як залучення та розміщення коштів до регулювання даної системи як фінансового інституту. Запропоновано шляхи зміцнення банківської системи, досліджено еволюцію та проведено порівняльний аналіз сучасних стратегій збереження довіри до її системи. Акцентовано увагу на аналізі банківської системи України, наведено шляхи удосконалення її регулювання та ефективного нагляду.

Державне регулювання природних монополій (на прикладі електроенергетики) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В.Г. Сагір; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено науково-методичні засади удосконалення інструментарію державного регулювання (ДР) природних монополій (ПМ) на прикладі електроенергетики. Визначено сутність ПМ як об'єктів державного управління, а також системний підхід до розкриття суб'єктивного складу, принципів та інструментарію ДР даної галузі. Досліджено закордонний досвід регулювання ПМ, наведено напрями його використання в Україні. Проаналізовано еволюцію форм і методів ДР моделі енергетичного ринку, цінової та тарифної політики енергопідприємств. Охарактеризовано ефективність процесів роздержавлення, розроблено концептуальне забезпечення розвитку системи управління державними корпоративними правами в даній галузі. Запропоновано синергетичну парадигму запровадження штучної конкуренції, сформовано механізм ДР енергетичного ринку в конкурентному середовищі.

Державне регулювання процесів реструктуризації в реальному секторі економіки 2005

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В.В. Семененко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено наукові засади регулювання процесів реструктуризації у реальному секторі економіки. Розкрито суть поняття державного регулювання процесів реструктуризації. Визначено зміст процесу приватизації як створення організаційно-економічних умов для реструктуризації. Висвітлено методику дослідженого регулювання у реальному секторі економіки. Розвинуто механізм державного регулювання досліджених процесів, а також визначено процес формування правової бази реструктуризації у реальному секторі економіки. Запропоновано вживати регулятивні заходи під час проведення реструктуризації. Обгрунтовано становлення інститутів державного управління процесами реструктуризації та розроблено механізми цього управління.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net