Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Науки о земле
Государственная служба

Содержание текущего раздела:
Державне управління військовими формуваннями воєнної організації: стан та тенденції розвитку в сучасній Україні 1999

Источник: Автореф. дис... д-ра наук з держ. управління: 25.00.03 / В.О. Шамрай; Українська Академія державного управління при Президентові України. — К., 1999.

Аннотация:

Моделювання системи професійного навчання державних службовців ділової англійської мови 2005

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.03 / С.М. Опрятний; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено науково-методологічні засади системи професійного навчання державних службовців ділової англійської мови. Визначено принципи побудови системи безперервного професійного навчання державних службовців та встановлено вимоги щодо формування рівня їх комунікативної компетентності. Досліджено теоретичні засади підготовки державних службовців до міжнародного спілкування. Обгрунтовано науково-методологічні підходи щодо моделювання та реалізації системи професійного навчання державних службовців ділової англійської мови. Проаналізовано сучасні креативні освітні технології й обгрунтовано основні напрями удосконалення професійного навчання державних службовців ділової англійської мови. З використанням основних компонентів міжкультурного спілкування (лінгвістичного, комунікативного, прагматичного, історичного, етнографічного, естетичного та етнопсихологічного) розроблено спеціальний курс "Міжнародне спілкування" для вищих навчальних закладів.

Морально-психологічний потенціал державних службовців (організаційно-управлінський аспект) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.03 / В.О. Козловський; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано морально-психологічний потенціал державних службовців. Досліджено чинники та механізми його формування за сучасних умов. Розглянуто узагальнені підходи щодо даного питання. Виявлено малодосліджені аспекти формування морально-психологічного потенціалу. Запропоновано модель співвідношення потенціалу управління та його морально-психологічного компонента. Значну увагу приділено питанням створення умов реалізації морально-психологічного потенціалу державних службовців - кадровому моніторингу ефективності діяльності та її морально-психологічного забезпечення.

Особливості формування культури мовлення у професійній діяльності державних службовців 2003

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.03 / О.І. Козієвська; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено напрями вивчення культури мовлення як самостійної мовознавчої дисципліни в українській і зарубіжній науковій літературі. Здійснено поглиблений аналіз теоретичних засад культури ділового мовлення у сфері державного керування та розкрито її основні комунікаційні ознаки. Проаналізовано сучасний стан проблеми законодавчого врегулювання мовного питання в Україні. Досліджено конкретну реалізацію мовних норм різних рівнів у мовленнєвій практиці державних службовців. Розроблено типологію мовних помилок, які зустрічаються у мовленні даних службовців, а також розкрито їх джерела, обгрунтовано шляхи і засоби попередження та виправлення. З'ясовано й типізовано різні наслідки інтерференційної взаємодії близькоспоріднених мов (української та російської) шляхом порівняння мовлення державних службовців з чинними нормами української літературної мови, констатації відхилень від цих норм і встановлення їх причин. Подано вичерпну характеристику мови пленарного засідання, з'ясовано його загальностильові та специфічні риси. Визначено місце у структурі офіційно-ділового стилю, проаналізовано мовленнєві засоби пленарних публічних промов. Удосконалено методологічне забезпечення формування культури мовлення державних службовців.

Підготовка державних службовців до професійно-мовленнєвої комунікації: концептуальні засади й стратегія модернізації технологій 2006

Источник: Автореф. дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.03 / С.К. Хаджирадєва; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2006. — 36 с. — укp.

Аннотация: Досліджено методологічні та практичні проблеми підготовки державних службовців (ПДС) до професійно-мовленнєвої комунікації (ПМК) у контексті професіоналізації державної служби в Україні. Запропоновано концептуальну модель ПДС до ПМК, визначено стратегію модернізації технологій процесу ПДС до ПМК. Розроблено методику оцінювання рівня готовності державних службовців (ГДС) до ПМК і встановлено соціопсихолінгвістичі фактори, що безпосередньо впливають на рівень ГДС до ПМК.

Соціально-психологічні умови підвищення ефективності управлінської діяльності в системі державної служби 2006

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.03 / Ю.О. Молчанова; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблеми соціально-психологічного підвищення ефективності управлінської діяльності в державних установах та організаціях за умов реформування системи державної служби в Україні. Проаналізовано основні напрями підвищення ефективності управління в системі державної служби. Виділено основні критерії соціально-психологічної ефективності управління та розкрито їх зміст. Висвітлено соціально-психологічні умови ефективності управлінської діяльності в державних установах та організаціях, наведено їх основні характеристики. Викладенно підходи щодо здійснення практичної консультаційної роботи з питань управління, розроблено етапи впровадження системи психолого-управлінського консультування як засобу підвищення ефективності процесу управління на державній службі.

Формування й реалізація державної кадрової політики в установах, організаціях і на підприємствах аграрного сектора економіки України 2002

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.03 / Н.Т. Гончарук; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Подано ретроспективний аналіз досвіду підготовки та використання фахівців сільського господарства у XIX - XX ст., формування системи кадрового забезпечення аграрної сфери за умов адміністративно-командної системи, аграрних перетворень в Україні та їх впливу на формування та реалізацію державної кадрової політики в аграрному секторі економіки у сучасний період. Розроблено критерії, яким повинні відповідати керівні кадри даної сфери за умов ринкової економіки, а також класифікацію якостей, що складають модель сучасного керівника й спеціаліста аграрного сектора економіки. Запропоновано систему роботи з добору, розстановки, раціонального використання, формування резерву, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net