Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Науки о земле
Местное самоуправление

Содержание текущего раздела:
Багатофакторна модель регіонального управління підприємництвом у секторі малого та середнього бізнесу 2002

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.04 / А.А. Халецька; Донец. держ. акад. упр. — Донецьк, 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено застосування багатофакторного регіонального управління підприємництвом. Обгрунтовано процеси формування його сучасної структури в Україні, виявлено ознаки угрупування факторів управління ним за роллю в еволюції та стійким наслідуванням, показано їх значення та місце у загальному й особливому управлінні. З урахуванням комплексу факторів підприємництва, зовнішнього та внутрішнього середовища, законів управління розроблено дискрептивну багатофакторну модель регіонального управління розвитком малого та середнього бізнесу. Охарактеризовано їх взаємодію, наведено пріоритетні напрямки щодо управління підприємництвом. За результатами досліджень розроблено регіональну програму розвитку малого підприємництва у Донеччині.

Державне регулювання зайнятості населення в крупних містах України 2002

Источник: Автореф. дис... канд. наук з державного управління : 25.00.04 / О.М. Коваль; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Узагальнено світовий досвід і проаналізовано особливості регулювання зайнятості за сучасних умов в Україні. Визначено основні передумови формування ринкових відносин у сфері праці, проаналізовано причини виникнення безробіття. Наголошено на можливості вирішення проблеми зайнятості в межах загальної державної програми з використанням комплексного підходу державної влади та регіональних, місцевих органів управління.

Державне регулювання реструктуризації господарських комплексів шахтарських міст України 2002

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр: 25.00.04 / В.В. Сокіл; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано критерії віднесення міських населенних пунктів до категорії монофункціональних міст. Наведено підходи до визначення пріоритетів розвитку шахтарських міст за умов реструктуризації їх економіки, розкрито механізм формування вугільних територіально-виробничих комплексів, що виступають системоутворювальними елементами шахтарських міст. Визначено пріоритетні напрями реструктуризації економіки міст, запропоновано перспективну стратегію їх розвитку. Встановлено визначальну роль місцевих органів влади під час здійснення господарської реструктуризації. Уточнено зміст понять реструктуризація господарського компалексу міста, монофункціональне шахтарське місто. Розроблено модель державного регулювання економіки шахтарського міста, обгрунтовано доцільність запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на його території.

Державне регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в умовах спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку 2003

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.04 / Ганна Григорівна Скиба; Донецька держ. академія управління. — Донецьк, 2003.

Аннотация:

Домінанти державної політики розвитку місцевого самоврядування в Україні 2005

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 / І.О. Дегтярьова; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Доведено необхідність запровадження нової парадигми місцевого самоврядування, що полягає у задоволенні потреб та інтересів громадян, а також удосконаленні суспільних взаємовідносин на рівні територіальної громади. Розроблено нові теоретико-методологічні засади щодо функціонування системи місцевого самоврядування в Україні та обгрунтовано фактори його ефективного здійснення. Проаналізовано сучасний стан і перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні у контексті зарубіжного досвіду. Запропоновано технологію впровадження принципу субсидіарності на рівні місцевого самоврядування, яка реалізується через статути громад за умов форми прямої демократії органами самоорганізації населення. Обгрунтовано доцільність упровадження "внутрішнього контролю" за діяльністю органів місцевого самоврядування як складової системи контролю у місцевому самоврядуванні.

Діяльність органів виконавчої влади в регіоні України: організаційно-правові засади 2002

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр: 25.00.04 / Т.О. Проценко; Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретико-методологічні засади функціонування та діяльності органів виконавчої влади у регіоні як важливої складової державного управління. Розкрито зміст цілей, завдань, удосконалено класифікацію функцій органів виконавчої влади у регіонах України, виділено критерії їх класифікації. Обгрунтовано особливості діяльності органів даної влади у сфері соціально-економічного розвитку регіону та запропоновано напрями подальшого їх розвитку. Наведено теоретичні та практичні рекомендації щодо оптимізації та удосконалення діяльності органів виконавчої влади у регіонах України. Узагальнено існуючі підходи та результати досліджень з даної проблеми, виявлено ряд маловивчених її аспектів.

Ефективне управління містом в умовах соціально орієнтованих ринкових реформ 2001

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 / О.М. Єгоров; Донец. держ. акад. упр. — Донецьк, 2001. — 15 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати дослідження методів управління містом, ефективність яких визначається їх відповідністю системній природі об'єкта, характеру його еволюції за умов соціально орієнтованої ринкової реформи. Виявлено критерії ефективності управління містом, на підставі яких визначено принципи взаємовідносин міста та держави (субсидіарність), місцевої влади та бізнесу (приватно-суспільне партнерство). Розроблено інформаційну системну модель міста, запропоновано методи її аналітичного використання для ефективного управління доходами та витратами міста.

Механізм удосконалення регіонального управління в сфері зайнятості населення 2002

Источник: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 / С.В. Краснопьорова; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. Харк. регіон. ін-т. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано зміст поняття механізму удосконалення та визначення основних чинників забезпечення регіонального управління у сфері зайнятості населення. Досліджено наявні та можливі концептуальні підходи стосовно ринкових відносин і ринку праці. Виявлено загальні тенденції розвитку сучасного ринку праці у зв'язку з можливістю відпрацювання та функціонування механізму удосконалення регіонального управління у сфері зайнятості. Розглянуто характерні особливості у становленні регіонального управління сферою зайнятості в Україні. Прослідковано кореляцію між загальнолюдськими принципами державної політики зайнятості та демократичними засобами впливу на неї. Обгрунтовано смислотворчі засади сучасної концепції регіонального управління лоюдськими ресурсами в Україні та засоби її реалізації на регіональному рівні. Визначено основні напрямки модернізації державної служби зайнятості на регіональному рівні.


[0] [1] [2] [3]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net